Оцінювання навчальних досягнень учнів у 2017/2018 навчальному році

Зміни до оцінювання

навчальних досягнень учнів і ведення записів

у класних журналах 5–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

у 2017/2018 навчальному році

Українська мова

З метою уникнення перевантаження учнів, для об’єктивного оцінювання їхніх навчальних досягнень із фронтальних видів контрольних робіт вилучено аудіювання та читання мовчки. Із цих видів мовленнєвої діяльностіпроводяться лише навчальні роботи під час звичайних уроків.

Змінено кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт.

Фронтально оцінюються диктант, письмовий переказ і письмовий твір (навчальні чи контрольні види робіт), мовні знання й уміння, запис яких здійснюється на сторінці класного журналу «Зміст уроку».

Індивідуально оцінюються говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремих уроків, проте визначають окремі колонки без дат на сторінці класного журналу «Облік навчальних досягнень».

Результати оцінювання говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос протягом семестру виставляють у колонки без дат й ураховують у семестрову оцінку.

Надаємо запис цих видів діяльності по класах у І та ІІ семестрах:

5 – 9-й 10-й, 11-й
І семестр ІІ семестр І семестр ІІ семестр
Усний переказ Діалог Усний твір Читання вголос Усний переказ Діалог Усний твір

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, а семестрову – на основі тематичного оцінювання та результатів оцінювання певного виду мовленнєвої діяльності: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) або читання вголос.

Фронтальні види контрольних робіт у 5 – 9 класах

Форми контролю 5 6 7 8 9
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Перевірка мовної теми 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2
Письмо: переказ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
твір 1 1 1 1 1 1 1
Правопис: диктант 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Фронтальні види контрольних робіт у 10–11класах

(рівень стандарту, академічний рівень)

Форми контролю 10 11
І ІІ І ІІ
Перевірка мовної теми 2 2 2 2
Письмо: переказ 1 1 1 1
твір 1 - 1 -
Правопис: диктант 1 1 1 1

Фронтальні види контрольних робіт у 10–11 класах

(філологічний напрям: профіль – українська філологія)

Форми контролю 10 11
І ІІ І ІІ
Перевірка мовної теми 3 3 3 3
Письмо: переказ 1 1 1 1
твір 1 1 1 1
Правопис: диктант 1 1 1 1

У таблицях зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість, залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо.

Під час оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови:

- допущені позиційні помилки (чергування у–в, і–й) визначаються як орфографічні (під час перевірки власних висловлень ЗНО це питання уніфіковано);

- у разі відсутності учня на одному зі спарених уроків під час написання контрольного твору, переказу йому надається індивідуальне завдання, визначене вчителем. Зазначене завдання виконується учнем під час уроку.

У разі відсутності учня на уроках протягом місяця в колонці за ведення зошита ставиться н/о (немає оцінки).

Українська література

Обов’язкова кількість видів контролю

5–9 класи

Класи 5 6 7 8 9
Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Контрольні роботи у формі: контрольного класного твору; виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо) 2 – 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Уроки розвитку мовлення* 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п)
Уроки позакласного читання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

У 8-9класах з поглибленим вивченням української літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд учителя-словесника визначається кількість і види контрольних робіт).

10-11класи

Класи 10 11 10 11
Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Рівень стандарту, академічний Профільний рівень
Контрольні роботи у формі: контрольного класного твору*; виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо) 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3
Уроки розвитку мовлення** 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п)
Уроки позакласного читання 1 1 1 1 2 2 2 2
Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5

Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним та обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель-словесник на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.

Оцінка за письмовий вид роботи з розвитку мовлення виставляється всім учням, за усний – тільки тим школярам, які відповідали протягом уроку.

У разі відсутності учня на уроках протягом місяця в колонці за ведення зошита ставиться н/о (немає оцінки).

Математика

Змінено мінімальну кількість обов’язкових контрольних робіт. Вона відповідає кількості тем. Протягом кожної теми проводиться не менше, ніж одна контрольна робота. Рішення про кількість контрольних робіт приймається вчителем і відображається в календарно-тематичному плані. Доцільність проведення діагностичної контрольної роботи теж визначається вчителем.

Якщо учень був відсутнім під час контрольної роботи, він її не відпрацьовує. Тому після колонки з датою цього уроку не залишають вільну колонку без дати.

Семестрове оцінювання в 10–11 класах рівня стандарту здійснюється на підставі тематичного окремо з алгебри та початків аналізу та геометрії. Семестрова оцінка виводиться як середнє арифметичне оцінок за два ці курси та здійснюється округлення до цілого числа. Семестрова оцінка з «Математики» виставляється без дати до класного журналу на сторінку «Алгебра та початки аналізу» у стовпчик з надписом «І семестр. Математика» або «ІІ семестр. Математика». Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових (або скоригованих семестрових) оцінок з «Математики» й виставляється на сторінку «Алгебра та початки аналізу» з написом «Річна. Математика»

Звертаємо увагу, що тематичну оцінку не можна виставляти як середнє арифметичне всіх поточних, оскільки оцінку за контрольну роботу не можна прирівнювати до поточних оцінок, оскільки зміст завдань контрольної роботи за визначенням відображає зміст усієї теми, а її оцінювання є комплексним оцінюванням відповідних навчальних досягнень.

Тематична оцінка виставляється відповідно до важливості видів робіт:

· контрольна робота (максимальний пріоритет);

· письмові самостійні роботи;

· поточна робота;

· ведення зошитів (мінімальний пріоритет).

Інформатика

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється шляхом тематичного оцінювання. Значення оцінки за тему визначається так: розраховується середній бал на основі поточних оцінок, а потім додається до оцінки за підсумкову роботу, якщо така була проведена, і ділиться на два.

Такий алгоритм пропонується тому, що оцінку за підсумкову роботу не можна прирівнювати до оцінки за поточну роботу, оскільки зміст завдань підсумкової роботи за визначенням відображає зміст розділу (розділів), а її оцінювання є комплексним оцінюванням відповідних навчальних досягнень.

Оцінювання учня має складатися з двох компонентів — числового балу, який фіксує результат перевірки знань, умінь і навичок школярів, рівня сформованості компонентів компетентностей і вербального оцінного судження, яке характеризує якість навчальної діяльності учня/учениці, ставлення до навчання, старанність. Обґрунтовуючи оцінку, учитель аналізує виявлені знання за формою, змістом, обсягом, а також, що не менш важливо, указує на прогалини та хиби в знаннях (за їх наявності) і надає рекомендації щодо їх виправлення. Доведення цієї частини оцінкового судження до учнів має здійснюватися на етапі «Оголошення та обґрунтування оцінок»; у процесі аналізу самостійної (практичної, лабораторної, контрольної) роботи; на індивідуальних консультаціях тощо.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів ураховуються:

• характеристики відповіді: правильність, цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість;

• якість знань: осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність;

• рівень володіння розумовими операціями: аналізом, синтезом, порівнянням, абстрагуванням, класифікацією, узагальненням тощо;

• розвиток творчих умінь (уміння виявляти проблеми, формулювати гіпотези, перевіряти їх).

При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів практичних робіт: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикумів – інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату. У завданнях до практичних робіт слід передбачати використання актуального для учнів змістовного матеріалу й завдань з інших предметних галузей. Встановлення кількості практичних робіт з обов’язковим оцінюванням і кількості тематичних оцінювань в курсі інформатики повинно здійснюватися з урахуванням обсягу навчального часу, що відводиться на викладання предмета в конкретному класі. Тематичне оцінювання здійснюється в кінці кожної теми навчальної програми, об’єднуючи роботи з невеликих тем (до 5 годин) із наступними підсумковими роботами на кожному 8–10 уроці, а кількість практичних робіт з обов’язковим оцінюванням встановлюється на рівні 25% від загального обсягу навчального часу, який відводиться на вивчення предмета.

Оцінки за обов’язкові роботи мають бути занесені вчителем до класного журналу. Інші види практичної діяльності учнів (демонстраційні, тренувальні роботи, практикуми) оцінюються в разі потреби.

Зміни складено на основі листів Міністерства освіти і науки України від 9.08.2017 № 1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» та від 30.09.2016 №1/9-514 «Про особливості викладання математики (рівень стандарту) в 10–11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів»
Кiлькiсть переглядiв: 96

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.